سازمان

  موسسه خيريه فخر الملوک يک موسسه خيريه خصوصی مستقل است که دارای مجوز فعاليت از سازمان بهزيستی استان تهران می باشد. اين موسسه تحت نظارت هيات مديره و مديرعامل اداره شده و سرمايه گذاری و کليه هزينه های جاری آن (به غير از يارانه سازمان بهزيستی) توسط بنيانگذاران مجموعه و کمک های مردمی خيرين و حاميان موسسه تامين می گردد. ساختار مديريتی و اجرايی موسسه به شرح زير می باشد:

 

هيات مديره:       آقای علی گيوه چيان

                              خانم مريم نژاد ستاری

                              خانم زيبا سادات خادمی 

 مدير عامل:         خانم مريم نژادستاری 

 رئيس هيات مديره:        خانم زيبا سادات خادمی 

 مدير فنی:        خانم رقيه جواهری فر  

 

تشکيلات خانه فرزندان: 

مربيان خانه فرزندان: 9 نفر در رشته های مددکاری، علوم تربيتی، روانشانسی، کودک ياری و الهيات 

تدارکات و ستادی: مسئول خريد (1 نفر)، آشپز (2 نفر)، خدمتکار (1 نفر)، سرايدار (1 نفر) 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.