ماموريت و اهداف موسسه خيريه

مهمترين ماموريت موسسه خيريه فخر الملوک، پذيرش کودکانی است که به دليل مشکلات خانوادگی و يا معضلات اجتماعی قربانی محروميت از سرپرستی دارای صلاحيت شده و در صورت عدم حمايت، مستعد ورود به بخش ناهنجار و منحرف جامعه خواهند بود. موسسه خيريه فخر الملوک تلاش دارد در حد توان خود با پذيرش تعدادی از اين عزيزان و سرپرستی آنان در محيطی حتی المقدور شبيه به خانه و در عرف رايج جامعه (و نه مراکز شبانه روزی) زمينه آموزش، بالندگی و ورود آنان به جامعه را مشابه با افراد عادی مهيا و از افزايش معضلات اجتماعی پيشگيری نمايد. مهمترين اهداف موسسه عبارتند از


                                                                                   

1. فراهم نمودن سلامت جسمی، روانی و ايجاد شرايط رشد و بالندگی معنوی، اجتماعی، علمی و خودکفايی فرزندان و انتقال موفق آنها به جامعه 

2. ايجاد فرصت برابر آموزشی و رفاه اجتماعی، ارتقا سلامت و کيفيت زندگی و پيشگيری از آسيب های اجتماعی

3. پرورش کودکانی حتی المقدور با زندگی عادی (پرورش يافته در محيطی شبيه به خانه و نه مراکز شبانه روزی) و آماده سازی آنها برای زندگی مستقل آينده در نقش والدين برای تشکيل خانواده موفق 

4. کاهش معضلات اجتماعی از طريق جلوگيری از محروميت و آسيب به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 

5. جلب کمک ها و حمايت های افراد توانمند و دلسوز جامعه و تمرکز آنها برای مساعدت به سازمان های دولتی متولی سلامت اجتماعی

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.