نیروی انسانی

گزينش و آموزش کادر موسسه 

در گزينش کادر موسسه کليه ملاحظات برای استخدام کادر مجرب و دارای صلاحيت و دلسوزی در نظر گرفته شده و استخدام از ميان افرادی انجام می شود. کارکنان موسسه می بايست علاوه بر صلاحيت و تخصص، با ارزش ها و ايده های زيربنائی موسسه همراستا بوده و آمادگی ... خود برای اين اهداف را داشته باشند. 

مدير فنی موسسه، کارشناس پرستاری و کارمند بازنشسته سازمان بهزيستی و دارای سابقه مديريت مراکز شبانه روزی و شيرخوارگاه های مختلف می باشند. ايشان مسئوليت کليه امور مربوط به مرکز و فرزندان را از جمله هماهنگی، برنامه ريزی، مکاتبات، آموزش و سرپرستی کادر را به صورت مستمر و مستقيما عهده دار هستند. 

سرپرستی موسسه از طريق به کار گيری مربيان (در رشته های مختلف روانشناسی، علوم تربيتی، مددکاری و کودک ياری) و آموزش ايشان در خصوص نحوه انجام کار در مرکز، و چگونگی نگهداری، آموزش و پرورش فرزندان، تامين بهداشت جسمی و روحی آنها و همچنين چگونگی ايجاد بهداشت محيطی و فردی ساکنين و به طور کلی تربيت فرزندان به شکل خانواده انجام شده و هماهنگی گروهی در قالب آموزش قبل از شروع کار، توجيه در حين کار و جلسات ماهيانه انجام می گردد. 

کادر آشپزی و خدماتی موسسه در خصوص تامين بهداشت و تربيت محيطی فردی کادر و فرزندان، نحوه درست طبخ و سرو غذا و و چگونگی برقراری ارتباط با فرزندان و حراست از محيط و افراد گزينش و آموزش داده شده و نظارت می شوند.

 علاوه بر اين کادر اجرايی موسسه علاوه بر گزينش اوليه و رعايت اصول بهداشتی و رفتاری موظف است در حين انجام کارها به عنوان سرمشق فرزندان، حتی المقدور موارد ياد شده را در حد  سن و درک فرزندان به آنان آموزش دهد.

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.