پذيرش فرزندان

اولين پذيرش فرزندان خانه رباط کريم با اميد به خداوند بزرگ شامل 9 فرزند دختر در سن آمادگی و اول دبستان در 26/9/83 از طريق ستاد پذيرش و هماهنگی استان تهران انجام شد و پس از آن پذيرش های بعدی صورت گرفت تا کنون به ياری حاميان و موسسين موسسه اين تعداد به 24 نفر رسيده است.

                                                                                  

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.