مشارکت و همياری شما

موسسه خيريه فخرالملوک يک موسسه مستقل خصوصی بوده و سرمايه گذاری و هزينه های جاری آن توسط بنيانگزاران و حاميان آن تامين می گردد. کمک های مردمی به هر شکل در انجام امور اين موسسه تاثير بسياری داشته و مستقيما در ارتقا کيفيت زندگی فرزندان و حصول اهداف موسسه موثر است. 

مشارکت و کمک شما به موسسه از روش های مختلف مادی و غير مادی ممکن و مورد استقبال ماست. در کنار برخی حاميان مالی، بسياری از خيرين موسسه خيريه فخرالملوک از طريف ارائه خدمات و يا کمک های اجرايی به اين موسسه کمک می کنند. برخی روش های مشارکت در خيريه فخرالملوک عبارتند از: 

·         قبول سرپرستی مالی و عاطفی کودک 

·         قبول سرپرستی مالی کودک 

·         کمک های خدماتی داوطلبانه به تشکيلات 

·         کار داوطلبانه در کادر مشاوره و آموزش

·         کمک به بازديد يا سفر 

·         کمک های نقدی  

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.