سرپرستی مالی و عاطفی

سرپرستی مالی و عاطفی کودک

شرکت در طرح سرپرستی کودکان به عنوان حامی 

کودکان موسسه نيز مانند همه کودکان در کنار نيازهای معيشتی خود، نياز جدی به پشتيبانی عاطفی دارند. هرچند فضای مديريتی موسسه تلاش دارد تا کودکان را به صورت يک خانواده و خواهران پشتيبان يکديگر پرورش دهد ولی وجود يک پشتوانه اختصاصی برای کودک با عنوان حامی می تواند علاوه بر تاثير بسيار در حس عاطفی، زمينه تماس بهتر وی با جامعه و يادگيری اصول زندگی را فراهم نمايد. به عنوان يک انسان اگر از زندگی اجتماعی مناسبی برخوردار بوده و مایلید در سپاسگزاری از آنچه داريد علاوه بر خانواده درجه يک خود شخص ديگری را از حمايت  عاطفی خود برخوردار نماييد می توانيد با شرکت در طرح سرپرستی کودک به صورت حامی يکی از فرزندان انتخاب شويد.

                                                                                                        

در اين طرح يک خانواده داوطلب به عنوان حامی يکی از فرزندان موسسه اعلام آمادگی نموده و پس از بازديد از موسسه و مصاحبه با مدير موسسه به عنوان سرپرست حامی فرزند انتخاب می گردد. حامی فرزند زير نظر مدير يا مددکار می تواند فرزند تحت حمايت خود را به طور منظم ملاقات کرده و با وی مکاتبه و ارتباط تلفنی داشته باشد. ارکان اين طرح عبارتند از: 

1.       تامين نياز و امنيت عاطفی فرزند 

2.       تقويت ارتباطات خانوادگی و آموزش و پرورش فرزند در خصوص مسائل اجتماعی 

3.       در صورت تمايل و توان حامی، حمايت مالی به صورت کمک به موسسه و يا واريز مستقيم به حساب تامين آتيه فرزند

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.