سرپرستی مالی

    سرپرستی مالی کودک

    تقبل هزينه ماهيانه يا ساليانه يک يا چند تن از فرزندان به صورت طرح سرپرستی مالی 

اگر از بخش توانمند جامعه هستيد و می خواهيد مسئوليت بخشی و يا تمامی هزينه های معيشتی کسی را به عهده بگيريد، می توانيد با تقبل هزينه های جاری يک يا چند تن ار فرزندان موسسه به صورت ماهيانه و يا سالانه سرپرستی مالی وی را به عهده بگيريد و بدون داخل شدن در جزئيات، رشد و تعالی فرزند تحت سرپرستی خود را به طور مستمر در موسسه شاهد باشيد.  

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.