کمک های خدماتی

 

  کمک های خدماتی داوطلبانه به تشکيلات  

  کمک های خدماتی به ستاد و تشکيلات موسسه مانند تعميرات و نگهداری ساختمان، تدارکات ستادی، حمل و نقل و ... 

اگر صاحب مهارت يا شغلی هستيد که می تواند موجب صرفه جوئی در هزينه های ستادی موسسه و يا ارتقا محيط زندگی فرزندانمان باشيد، دست شما را به گرمی می فشاريم. در هريک از زمينه های فوق داوطلبين می توانند حتی بدون صرف هزينه، و تنها با نيروی کار يا توانايی شغلی خود به موسسه کمک نمايند.

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.