کمک های نقدی

 کمک های نقدی مستقيم به صورت موردی و يا منظم از طريق واريز به حساب موسسه

   شماره حساب موسسه خيريه فخرالملوک: 

حساب جاری بانک ملی (سيبا) شعبه شهيد فهميده                               010262325002              

حساب جاری بانک ملت (جام) شعبه ميدان آرژانتين (کد 65086)    1213797374    

شماره کارت خودپرداز برای انتقال کارت به کارت (به زودی) 

ارسال الکترونيکی از طريق بانک سامان (به زودی)

                                                                                                        

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.